【SuperMama獨家分享】藉故事教小朋友畫畫概念

 好貨推介2018.01.22


【SuperMama獨家分享】藉故事教小朋友畫畫概念

26733943_10159815918435361_6572053326435664521_n.jpg


今次試堂係間教畫畫嘅教室,而我囡囡對呢方面有啲興趣,所以就去參加試堂。

我個女4歲,所以參加咗2至4歲嘅塗鴉班。

畫室喺教學語言方面,主要為普通話,但亦會因應小朋友嘅母語作出適當協助。本來試堂前我有些少擔心,因為囡囡雖然識少少普通話,始終英文係first language,好彩畫室將繪本導讀引入課堂,即使囡囡唔識好多字,都有視覺刺激,提升興趣。課堂仲加入通識知識重點、日常生活或科學地理等等嘅知識畀小朋友聽,而故事內容就會根據小朋友將會畫嘅題材嚟決定,當日嘅描繪主題係雪人,所以故事就圍繞住「圓形」。

26804376_10159815918505361_9105979462570014892_n.jpg

當老師將畫畫概念話畀小朋友知道後,就開始教可以點樣用圓圈畫雪人,我好欣賞佢哋教學其中一個重點係老師畀小朋友自由發揮,唔會改佢哋畫嘅畫。

課後老師亦簡略介紹畫畫嘅概念我知。

畫室因應小朋友嘅興趣,畀佢哋揀選鍾意嘅班,仲會幫每個學生由細做一個屬於佢哋嘅portfolio,如果佢哋有機會讀art做major,都會有自己嘅reference。即使唔係讀Art,亦可用嚟申請入大學嘅獎學金,而且坊間很多大學,包括丹國大學嘅科目,都同畫畫、美學有關,好似從事珠寶、時裝、graphic嘅designer,仲有攝影、室內設計、市場學等等都用得着!

26904423_10159815918495361_2619093417671604779_n.jpg

見到囡囡上堂咁開心又主動,我好感動!
26733830_10159815918625361_6953361493906150926_n.jpg

更多課程資訊:Y. ART